Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hexagon Holland BV (KvK: 68301847)

 

Artikel 1  Algemene bepalingen 

  1. Definities:

 

-          Algemene voorwaarden: bedingen als bedoeld in artikel 6:231 sub a BW.

-          Hexagon Holland BV: gebruiker van onderhavige algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Hexagon”).

-          Wederpartij: De contractuele wederpartij van Hexagon die zaken en/of diensten van welke aard ook van Hexagon afneemt en de gelding van de algemene voorwaarden van Hexagon heeft aanvaardt.

 

 

  1. Toepasselijkheid:

 

1.1.Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen Hexagon en een wederpartij zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit is ook het geval indien Hexagon bij de uitvoering van op haar rustende verbintenissen gebruik maakt van door haar ingeschakelde derden.

1.2.Het accepteren van een offerte dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze voorwaarden heeft aanvaard. 

1.3.De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitgesloten, dan wel niet aanvaard. Indien meerdere algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst met de wederpartij, dan gelden de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van het bepaalde in dit artikel zijn slechts mogelijk, indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

1.4.Indien één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Hexagon in strijd mocht(en) zijn met enige wettelijke bepaling wordt deze geconverteerd naar de voor Hexagon meest gunstige vergelijkbare bepaling dan wel regeling en laat dit de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

 

  1. Communicatie/adres

 

1.5.Communicatie tussen Hexagon en de wederpartij kan elektronisch (“per mail”) plaatsvinden, tenzij een dwingende wettelijke bepaling anders voorschrijft. Voor eventuele fouten of onvolkomenheden voortvloeiend uit de communicatie met de wederpartij is Hexagon niet aansprakelijk.

1.6.Indien door de wederpartij aan Hexagon opgave wordt gedaan van een (woon- of aflever) adres, dan is zij gerechtigd alle bestellingen aldaar op dat adres af te leveren dan wel naar dat adres te verzenden, tenzij de wederpartij voor dat doel tijdig, schriftelijk opgave doet van een ander(aflever)adres.

 

 

Artikel 2  Offerte en Overeenkomst 

2.1  Alle aanbiedingen/offertes van Hexagon zijn vrijblijvend en zij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen en/of overige (leverings)voorwaarden te wijzigen. Voor aanvaarding van aanbiedingen geldt een maximale termijn van 30 dagen na verzending daarvan aan de wederpartij, tenzij door Hexagon schriftelijk anders is aangegeven. Na het verstrijken van deze termijn kan op de aanbieding geen beroep meer worden gedaan, tenzij Hexagon deze alsnog schriftelijk aanvaardt.

2.2  Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie van een bestelling van de wederpartij door Hexagon, dan wel na schriftelijke aanvaarding door de wederpartij van een door Hexagon uitgebrachte offerte. Indien een offerte of overeenkomst bijlagen bevat, zoals tekeningen etc. dan worden deze geacht onlosmakelijk te behoren tot de overeenkomst en daarvan deel uit te maken.

2.3  Indien een aanbieding of offerte van Hexagon een fout, vergissing of verschrijving bevat, kan Hexagon daaraan niet worden gehouden, noch is zij aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade.

2.4  Indien aanvaarding van een aanbod/offerte van Hexagon door de wederpartij afwijkt, al dan niet op ondergeschikte punten (als bedoeld in artikel 6:225 lid 2 BW), is Hexagon daaraan niet gebonden en komt de overeenkomst niet met inachtneming van de afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hexagon schriftelijk anders aangeeft.

2.5  Wijzigingen in een offerte of overeenkomst zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk worden overeengekomen. De aan wijziging verbonden meerkosten kunnen aan de wederpartij extra in rekening worden gebracht.

 

Artikel 3   Levering/ Levertijd 

3.1.De door Hexagon opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van enige leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding noch het recht de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden.

3.2.Levering van producten of diensten geschiedt op door Hexagon aangegeven wijze en datum/tijdstip en met inachtneming van daarbij door haar aan te geven voorwaarden en condities, tenzij partijen anders afspreken.

3.3.Indien een overschrijding van beoogde leveringstermijn zodanig is, dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand wordt gelaten, kan de bestelling worden geannuleerd of kan de overeenkomst worden ontbonden nadat verzuim is ingetreden, op de wijze als bedoeld in artikel 6:82 lid 1 BW.

3.4.In de situatie als bedoeld in artikel 3.3 is Hexagon niet gehouden tot betaling van enige vergoeding vanwege (vertagings)schade.

 

Artikel 4   Transport, Aflevering, Plaatsing

 

4.1  Transport van zaken is niet in de overeenkomst inbegrepen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien transport plaatsvindt door dan wel namens Hexagon zullen daarvoor aanvullend kosten in rekening worden gebracht.

4.2  Tenzij anders is overeengekomen worden door/namens Hexagon aanvullend verrichte werkzaamheden, anders dan met betrekking tot de aflevering van zaken als bedoeld in artikel 4.1., in rekening gebracht. Indien deze aan Hexagon opgedragen werkzaamheden ter plaatse bij de wederpartij worden verricht, dient deze ervoor te zorgen dat daarvoor voorafgaand aan de aflevering goede omstandigheden zijn gecreëerd, die meebrengen dat de werkzaamheden naar redelijkheid en behoren kunnen worden uitgevoerd, bij gebreke waarvan aan haar aanvullend dan wel extra kosten in rekening kunnen worden gebracht.

4.3  De aan de wederpartij geleverde zaken zijn voor haar rekening en risico vanaf het moment van aflevering, respectievelijk na het transport naar de wederpartij. Indien geleverde zaken ook door Hexagon worden geassembleerd of geplaatst gaan rekening en risico over naar de wederpartij over na plaatsing.

4.4  Indien plaatsing van de geleverde zaken op een later moment plaatsvindt dan direct aansluitend aan aflevering of transport naar de wederpartij geldt dat de zaken geacht worden te zijn afgeleverd voor rekening en risico van de wederpartij van Hexagon na de aflevering dan wel na dit transport.

4.5  Indien een tijdstip voor aflevering van zaken is bepaald is de wederpartij gehouden daaraan alle vereiste medewerking te verlenen, waaronder het in ontvangst nemen van zaken dan wel het doen plaatsen daarvan, bij gebreke waarvan de zaken alsdan geacht worden door Hexagon te zijn afgeleverd, als bedoeld in artikel 4.3. (eerste zin).

4.6  Indien aflevering als bedoeld in artikel 4.5. niet plaatsvindt, dan wel indien uitstel van aflevering van zaken wordt overeengekomen komen daaruit voortvloeiende kosten (zoals bijvoorbeeld extra personeels- en transportkosten, stallings- en/of opslagkosten) voor rekening van de wederpartij.

4.7  Hexagon is niet verantwoordelijk voor het verzorgen van vergunningen, ontheffingen, (aanvullende) overeenkomsten etc. met het oog op het gebruik van de door haar te leveren zaken, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 5   Prijzen, facturatie en betaling 

5.1.De door Hexagon gehanteerde prijzen voor door haar te leveren zaken en diensten zijn vermeld in euro’s, exclusief BTW en exclusief bijkomende kosten. 

5.2.De overeengekomen prijzen zijn verschuldigd met inachtneming van een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij een nadere betalingstermijn of -termijnen zijn afgesproken.

5.3.Indien prijzen dan wel kosten van Hexagon wijzigen na het aangaan van een overeenkomst en voorafgaand aan de aflevering, kunnen deze aanvullend aan de wederpartij worden doorberekend. In die situatie heeft de wederpartij het recht de overeenkomst gedurende een termijn van 14 dagen na de daartoe bekendgemaakte mededeling en uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de aflevering kosteloos te annuleren dan wel te ontbinden. Geen van de partijen is in dat geval schadeplichtig naar de ander.

5.4.De door de wederpartij te betalen prijs dan wel koopsom dient volledig te zijn voldaan voorafgaand aan de aflevering van zaken, tenzij anders is overeengekomen. Indien betaling hiervan niet tijdig of volledig is plaatsgevonden heeft Hexagon het recht alle op haar rustende verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij daarvoor zelf in verzuim zal komen.

5.5.Ter zake de door de wederpartij te betalen bedragen (hoe ook genaamd) is het haar niet toegestaan dit geheel of gedeeltelijk te verrekenen, als bedoeld in artikel 6:127 BW, noch is zij gerechtigd de daartoe strekkende verplichting op te schorten om welke reden of op welke grondslag dan ook. 

5.6.Betalingstermijnen gelden als fatale termijnen als bedoeld in artikel 6:83 a BW. Indien betaling binnen de betalingstermijn uitblijft is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is daarvoor geen nadere ingebrekestelling vereist.

5.7.In het geval van verzuim is de wederpartij een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, dan wel wettelijke rente indien dit hoger is dan 1% per maand. Tevens is de wederpartij in dat geval aan Hexagon een vergoeding vanwege incassokosten verschuldigd, op basis van ten minste 15% van de vordering dan wel (in het geval van consumenten) op basis van de Wet (dan wel het Besluit) Incassokosten. Indien de werkelijke kosten of schade hoger zijn kunnen deze volledig dan wel aanvullend worden gevorderd en is de wederpartij die kosten boven 15% van de vordering (ook) verschuldigd.

 

 

Artikel 6   Eigendomsvoorbehoud/ intellectueel eigendom

6.1.Alle aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Hexagon, tot dat alle bedragen die de wederpartij verschuldigd is aan Hexagon (uit welken hoofde dan ook; “verlengd eigendomsvoorbehoud”) zijn voldaan.

6.2.Hexagon is gerechtigd en bevoegd geleverde zaken terug te vorderen en direct tot zich te nemen, indien de wederpartij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt verklaard dan wel indien beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen of vermogen wordt gelegd. Alle hieruit voor Hexagon voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de wederpartij.

6.3.Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken (zoals verkoop, verpanden etc.) zijn de wederpartij verboden, zolang zij niet volledig aan de op haar jegens Hexagon rustende betalingsverplichting heeft voldaan. Met deze bepaling is goederenrechtelijke werking beoogd. Handelingen in strijd hiermee zijn nietig.

6.4.Zolang geleverde zaken niet in eigendom zijn overgegaan is het de wederpartij verboden deze aard- en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, de bodem daaronder begrepen. Indien de wederpartij eigenaar is van de grond waarop zaken worden geplaatst zal zij desverlangd op eerste verzoek van Hexagon haar medewerking verlenen aan het (doen) vestigen van een recht van opstal ten behoeve van Hexagon, op kosten van de wederpartij.

6.5.De wederpartij vrijwaart Hexagon voor alle aanspraken (hoe ook genaamd), die derden (zouden) mogen hebben met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud.

6.6.Alle (intellectuele eigendoms)rechten van Hexagon met betrekking tot door haar gebruikte tekeningen, ontwerpen etc. (in de ruimste zin des woords) blijven bij haar en gaan door het aangaan van een overeenkomst niet over op de wederpartij. Deze rechten kunnen ook niet worden overgedragen aan derden. Met deze bepaling is goederenrechtelijke werking beoogd. Handelingen in strijd hiermee zijn nietig.

6.7.Indien en voorzover Hexagon op grond van het bepaalde in dit artikel schade lijdt, is de wederpartij daarvoor verantwoordelijk en (volledig) schadeplichtig jegens haar.

 

 

Artikel 7   Annuleren, ontbinden/opzeggen en opschorten overeenkomst 

7.1.Een aangegane doch niet (volledig) uitgevoerde overeenkomst kan door de wederpartij geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, indien Hexagon daarmee instemt. Bij het annuleren van de opdracht is de wederpartij een vergoeding verschuldigd van ten minste 25% van het in de orderbevestiging genoemde totaalbedrag (inclusief BTW). Hexagon heeft het recht haar werkelijke schade te vorderen indien dit hoger is (dan 25%).

7.2.Indien de in artikel 7.1 bedoelde (schade)vergoeding niet binnen 14 dagen na opgave daarvan wordt voldaan, dan vervalt het recht op annulering en wordt de overeenkomst gehandhaafd.

7.3.Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige op haar voortvloeiende verplichting voortvloeiend uit een overeenkomst met Hexagon is zij in verzuim en kan Hexagon op haar rustende verplichtingen opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, door middel van een daartoe strekkende verklaring, zonder dat zij schadeplichtig is jegens de wederpartij.

7.4.Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Hexagon. Met inachtneming van een termijn van tenminste 90 dagen na het kenbaar maken van de overmachtsituatie (aan de andere partij) hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Reeds verrichte prestaties worden in dat geval zo veel mogelijk ongedaan gemaakt. In de situatie als bedoeld in dit artikel bestaat geen recht op schadevergoeding.

7.5.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in elk geval (doch niet uitsluitend) begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hexagon geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is op haar rustende  verplichtingen na te komen.

 

 

Artikel 8   Garantie/ melding gebreken

8.1.Hexagon garandeert slechts de deugdelijkheid van de door haar zelf geleverde zaken. Indien tevens zaken van derden zijn betrokken is zij daarvoor niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, tenzij dit met haar medeweten en instemmen en voor haar rekening is gebeurd.

8.2.Garantie als bedoeld in dit artikel houdt in de plicht tot kosteloos herstel en/of hernieuwde montage of installatie (indien overeengekomen) dan wel het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde (deel)verbintenis.

8.3.De in artikel 8.2. genoemde garantie wordt gegeven voor de duur van zes maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van feitelijke aflevering van zaken dan wel na oplevering.

8.4.De garantie van door Hexagon geleverde zaken die zij van derden betrekt of voor werkzaamheden die zij aan derden uitbesteedt, strekt zich alleen uit tot de door deze derde gegeven garantie.

8.5.Vorderingen uit hoofde van de in dit artikel genoemde garantie vervallen indien gebreken of andere klachten niet binnen 2 maanden na constatering schriftelijk ter kennis van Hexagon zijn gebracht en indien daarna, in deze niet zouden zijn verholpen, niet binnen een jaar na deze melding een vordering in rechte aanhangig is gemaakt.

8.6.De in dit artikel bedoelde garantieverplichting vervalt eveneens indien (a) Hexagon niet tijdig in de gelegenheid is gesteld gebreken te verhelpen en (b) indien de wederpartij of derden zonder voorafgaande kennisgeving en instemming van Hexagon werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Hexagon verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan.

8.7.Alle garanties gelden alleen voor de wederpartij van Hexagon en niet voor eventueel opvolgende eigenaren of rechthebbenden.

8.8.Geconstateerde gebreken geven de wederpartij niet het recht enige verplichting jegens Hexagon op te schorten of de overeenkomst op welke wijze dan ook te beëindigen.

Artikel 9   Aansprakelijkheid /overmacht

9.1  Hexagon is slechts aansprakelijk voor directe, aan haar toe te rekenen schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet en slechts ten aanzien van hetgeen is vastgelegd in de overeenkomst.

9.2  Hexagon is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de wederpartij of derden (in de ruimste zin des woords), daaronder in elk geval (doch niet uitsluitend) begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade.

9.3  Aansprakelijkheid van Hexagon is in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag waarop zij aanspraak heeft op basis van een door haar afgesloten verzekering dan wel tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst waarop het schadevoorval betrekking heeft.

9.4  Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Hexagon vervalt in elk geval na één jaar nadat de wederpartij bekend is geworden met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 10   Bouwbesluit niet van toepassing

10.1. Behoudens nader door partijen te maken afspraken zijn de bepalingen uit het Bouwbesluit (2012) niet van toepassing. Indien de wederpartij dit verlangt ten aanzien van een of meer onderdelen uit de overeenkomst dan kan dit van toepassing worden verklaard, voor zover (a) Hexagon daarmee instemt en (b) de wederpartij de daarmee gemoeide extra kosten aan Hexagon voldoet.

 

Artikel 11 – Privacybeleid

11.1.Alle gegevens en informatie die de wederpartij aan Hexagon verstrekt, zal zij zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Hexagon kan deze gegevens gebruiken om in de toekomst opnieuw met de wederpartij contact te zoeken.

11.2.Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Hexagon verplicht is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, zal zij daaraan voldoen en is zij als gevolg daarvan jegens de wederpartij, noch jegens derden schadeplichtig.

 

Artikel 12   Geschillen en toepasselijk recht 

 

12.1. Op alle door deze voorwaarden beheerste offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is bepalend voor eventuele uitleg daarvan.

12.2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen en/of met Hexagon gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Hexagon.

 

 

(Versie 1 oktober 2019)